Algemene Voorwaarden Coreworks BV

1. over de algemene voorwaarden
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Coreworks’: Coreworks BV (KvK 171.48.719) en onder ‘opdrachtgever’: iedereen met wie Coreworks een overeenkomst aangaat of aan wie Coreworks een offerte uitbrengt.

1.2 Van de algemene voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de kant van opdrachtgever wordt door Coreworks uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Coreworks en opdrachtgever, respectievelijk de dag waarop Coreworks de door opdrachtgever geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

1.5 Indien opdrachtgever een vereniging of stichting betreft dient het contract te worden getekend door een natuurlijke persoon die namens de vereniging of stichting handelsbevoegd is. Door ondertekening stelt de betreffende persoon zich naast de vereniging of stichting, hoofdelijk aansprakelijk.

2. afspraken over offertes, prijzen en betaling
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Coreworks zijn niet-bindend, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.2 Alle door Coreworks vervaardigde tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven intellectueel eigendom van Coreworks en mogen uitsluitend door Coreworks worden gerealiseerd. Door Coreworks vervaardigde tekeningen, ontwerpen en berekeningen mogen uitdrukkelijk niet aan derden worden verstrekt.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.4 In de volgende situaties heeft Coreworks het recht om de overeengekomen prijs alsnog aan te passen:
a. Indien de omstandigheden voor de op- en afbouw in aanzienlijke mate afwijken van de toestand die het uitgangspunt vormde bij het vaststellen van de prijs.
b. Indien er meer of minder werk is verricht.

2.5 Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, (een deel van) de gehuurde goederen niet kan gebruiken, blijft de volledige verhuurprijs verschuldigd.

2.6 Huurprijs, transportkosten en BTW dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.7 Coreworks kan voor de nakoming van de betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid eisen, en nakoming van de overeenkomst opschorten totdat aan de zekerheidstelling is voldaan.

2.8 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. Bovendien wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro per factuur. Coreworks heeft daarbij het recht de huurovereenkomst te ontbinden, zonder jegens opdrachtgever tot een schadevergoeding gehouden te zijn.

2.9 Eventuele buitengerechtelijke (incasso)kosten, de kosten van juridische bijstand van Coreworks en de door Coreworks gemaakte proceskosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

3. afspraken over annuleren, opschorten, ontbinden van de overeenkomst
3.1 Opdrachtgever kan het contract annuleren indien opdrachtgever Coreworks 80% van de totale huursom betaalt en dit per aangetekende brief aan Coreworks bekend maakt. Dit dient minimaal 14 dagen voor aanvang project te zijn. Hierna is 100% van de totale huursom verschuldigd.

3.2 In de volgende situaties is Coreworks bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
a. indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst.
b. indien goede grond bestaat om te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen.
c. in geval van faillissement of surseance van betaling.
d. in geval van stillegging, liquidatie, (gehele of gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van opdrachtgever.
e. in geval van beslaglegging op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever.
In al deze gevallen is Coreworks niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten en blijven de aan Coreworks toekomende rechten onverminderd van kracht.

4. afspraken over levering, locatie
4.1 Het overeengekomen tijdstip waarop Coreworks de uitvoering van de opdracht start, dan wel verhuurde zaken worden opgeleverd, wordt door Coreworks naar redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van de streeftermijn verplicht Coreworks niet tot het betalen van enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn verplichtingen op te schorten.

4.2 In verband met de aanvoer van materialen zorgt opdrachtgever ervoor dat het terrein vroegtijdig beschikbaar is en per vrachtwagen normaal bereikbaar. Dit geld tevens voor de bereikbaarheid van de te bouwen objecten. Deze moeten normaal toegankelijk zijn om materialen aan en af te voeren middels heftruck of andere machinerie.

4.3 Opdrachtgever of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal de juiste plaats van opbouw aanwijzen of op de grond aftekenen. Als hierbij door opdrachtgever of zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan en de opbouw is eenmaal aangevat, dan kan in overleg het object afgebroken, verplaatst en opnieuw opgebouwd worden. De voortvloeiende kosten en het tijdverlies zullen in dit geval volledig voor rekening en verantwoordelijkheid zijn van opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de keuze van het terrein. Hij kent de toestand en is aansprakelijk voor schade aangebracht aan het terrein (zie ook artikel 9.6). Het laad- en losterrein dient zoveel mogelijk vlak te zijn.

4.5 Opdrachtgever zal steeds aanwezig zijn op de bouwlocatie, zolang de op- en afbouw duurt.

4.6 In geen geval mag personeel, voertuigen, materieel of materiaal van Coreworks worden ingezet om andere opdrachten te verrichten dan die welke omschreven in het huurcontract.

4.7 Op verzoek van Coreworks zal opdrachtgever het bouwterrein afzetten met hekken of rood-witte linten om Coreworks ongestoord en veilig te kunnen laten werken.

4.8 De inrichting van de locatie evenals de benodigde voorzieningen (zoals elektriciteit) dienen voorradig en volledig uitgerust te zijn, zodat Coreworks de opdracht kan uitvoeren zonder hiervoor bijzondere voorzieningen te treffen.

4.9 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor toiletten, was-, kleed- en schaftruimte t.b.v. het personeel van Coreworks gedurende de periode dat zij op het terrein werkzaam zijn. Bij gebreke hiervan zal Coreworks de extra te maken kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

4.10 Bij aankomst van de vrachtwagens zal opdrachtgever of zijn afgevaardigde en het afgesproken aantal helpers ter plaatse aanwezig zijn. Zo niet, dan zal er maximaal drie uur op hen gewacht worden. De kosten van de verloren uren van personeel, materiaal en vervoersmiddelen zijn voor rekening van opdrachtgever. Na het verstrijken van de drie uur heeft Coreworks het recht om met personeel, materiaal en vrachtwagens huiswaarts te keren. In dit geval blijft opdrachtgever verplicht het gehele bedrag van huurprijs, transportkosten en BTW te betalen.

4.11 Coreworks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. afspraken over helpers / vrijwilligers
5.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat het overeengekomen aantal helpers op de afgesproken plaats en tijd en voor zolang als Coreworks noodzakelijk acht, hun medewerking verlenen bij het opbouwen en afbreken van het gehuurde. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, worden extra kosten inrekening gebracht op basis van 35 euro per niet aanwezige helper per uur.

5.2 Opdrachtgever staat in voor schade of ongevallen die het vrijwillige personeel (c.q. de helpers door opdrachtgever aangeworven) overkomen. Dezen zijn niet in dienstverband van Coreworks en vallen zodoende niet onder diens ongevallenverzekering. Coreworks is evenmin aansprakelijk voor schade of ongevallen die de helpers aan derden veroorzaken.

5.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle vrijwilligers de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsschoenen met stalen neuzen, werkhandschoenen, klimpakken, etc.) ter beschikking hebben en dragen, en dat ze afdoende verzekerd zijn.

5.4 Vrijwilligers dienen te allen tijde de aanwijzingen en instructies op te volgen die gegeven worden door medewerkers of uitvoerders van Coreworks.

6. afspraken over de omgang met gehuurde goederen / objecten
6.1. Opdrachtgever moet het gehuurde in goede staat van onderhoud bewaren, als ‘een goed huisvader’.

6.2 Aan het gehuurde mag niet gezaagd, geboord, gespijkerd of geschilderd worden. Het is verboden podia uit te bouwen, en niets mag aan de materialen of de opbouw daarvan worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Coreworks. Als dit toch gebeurt, aanvaardt Coreworks geen enkele verantwoordelijkheid en /of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. Kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van opdrachtgever.

6.3 De podia moeten continue bewaakt zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal op het terrein is aangevoerd tot op het ogenblik dat het materiaal terug wordt gevoerd. Verdwenen materialen zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.4 Opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag en dergelijke.

6.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Coreworks verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coreworks.

6.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Coreworks op de schriftelijk overeengekomen einddatum van de verhuur, het verhuurde schoon, leeg en onbeschadigd ter beschikking krijgt. Is dit niet het geval zullen wachturen ad € 37,50 en/of schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

6.7 Het is te allen tijde verboden om van achtergebleven materieel van Coreworks gebruik te maken tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

6.8 Opdrachtgever is gehouden het gehuurde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het hem ter beschikking wordt gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen meteen aan Coreworks te worden gemeld, zodat Coreworks in staat is adequaat te reageren.

6.9 Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na het verrichten van de werkzaamheden (of binnen 30 dagen als opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken) aan Coreworks kenbaar worden gemaakt. Indien de klacht niet tijdig kenbaar wordt gemaakt vervallen alle rechten van de opdrachtgever m.b.t. die klacht.

6.10 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

6.11 De door Coreworks te leveren zaken voldoen aan de eisen en normen waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

7. afspraken bij extreme weersomstandigheden
7.1 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het monitoren van de windsnelheden en de weersomstandigheden. In geval van onweer of harde wind kunnen
werkzaamheden door Coreworks worden gestaakt of opgeschort, waarbij Coreworks niet aansprakelijk is voor extra kosten of tijdverlies. Het risico van dergelijke overmachtssituaties ligt volledig bij opdrachtgever (zie ook artikel 9.10).

7.2 Volgens NPR 8020-51 dienen maatregelen getroffen te zijn wanneer de OUT-SERVICE intreedt, tenzij anders is overlegd met Coreworks. Wanneer de grenswaarde van OUT-SERVICE bereikt wordt en/of er sprake is van elektrocutie gevaar dient het ontruimingsplan in werking gesteld te zijn. De windsnelheden met betrekking tot de IN-SERVICE en OUT-SERVICE zijn afhankelijk van het windgebied, de locatie en hoogte van de constructies. Indien nodig zijn deze op te vragen bij Coreworks.

7.3 Indien opdrachtgever verzuimt bij dergelijke weersomstandigheden het gehuurde onmiddellijk van alle personen te ontruimen, vrijwaart opdrachtgever Coreworks voor alle aanspraken die (in)direct veroorzaakt zijn door de genoemde weersomstandigheden.

8. afspraken over vergunningen, keuringen
8.1 Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste (bestuursrechtelijke) vergunningen, toestemmingen en ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht door Coreworks.

8.2 Opdrachtgever verleent Coreworks toestemming om een eigen keuring te verrichten. Indien de bevindingen van de constructeur van Coreworks daartoe aanleiding geven, kan uit veiligheidsoverwegingen de constructie alsnog worden aangepast.

9. afspraken over schade, verzekeringen, aansprakelijkheid, overmacht
9.1 Bij schade of ongeval met betrekking tot de gehuurde goederen dient Coreworks onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

9.2 Opdrachtgever is verplicht om gedurende de periode tussen opbouw en afbouw van het gehuurde een adequate evenementenverzekering, incl. materiaaldekking, af te sluiten, die dekking verleent voor de aansprakelijkheid van opdrachtgever, diens personeel en vrijwillige helpers voor schade, verlies, ongevallen, letsel en /of overlijden. Op verzoek van Coreworks dient opdrachtgever een afschrift van deze verzekering te overleggen. Opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 

9.3 Opdrachtgever zal Coreworks vrijwaren van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Deze plicht tot vrijwaring en schadeloosstelling geldt ook voor claims van (verhaal zoekende) verzekeraars van opdrachtgever.

9.4 Schade aan het gehuurde die ontstaat door activiteiten tijdens het evenement (bijv. vuurwerkshows, vuurspuwers, etc.) wordt 100% door opdrachtgever vergoed. Schade wordt vastgesteld door Coreworks.

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangebracht aan het terrein en de uitrustingen hierop aangebracht, zowel bovengronds (verharding, bestrating, etc.) als ondergronds (telefoon-, elektriciteits-, water- en gasleidingen, rioleringen, etc.) Opdrachtgever stelt Coreworks schadeloos tegenover alle eisen van derden tot betaling van welke schade dan ook, zoals schade aan of (gedeeltelijke) verzakking van het terrein en de toegangswegen.

9.6 Processen verbaal, voortkomende uit plaatsing die in strijd is met (bestuursrechtelijke) wetten, reglementen of plaatselijke gebruiken c.q. verordeningen en de kosten die hieraan verbonden zijn komen ten laste van opdrachtgever, alsmede de kosten van afbreken en opnieuw opbouwen.

9.7 Op verzoek van opdrachtgever wordt door Coreworks informatie verstrekt aan opdrachtgever m.b.t. toelaatbare belastingen van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever staat er voor in dat deze belastingen niet overschreden wordt.

9.8 Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers van Coreworks in gevaar komt, behoudt Coreworks zich het recht voor haar werk te staken totdat de situatie weer veilig is.

9.9 In geval van overmacht, zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, worden de verplichtingen opgeschort zonder dat Coreworks aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waaronder Coreworks niet, niet tijdig of niet naar behoren kan presteren, zonder dat Coreworks hierbij enig verwijt kan worden gemaakt.

9.10 In geval van overmacht heeft Coreworks zowel het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten als om de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10. Afspraken over toepasselijk recht, geschillen
10.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Coreworks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechtbank bevoegd.